[{"make":"65","make_name":"Toyota"},{"make":"28","make_name":"GMC"},{"make":"320","make_name":"Ram"},{"make":"31","make_name":"Hyundai"},{"make":"14","make_name":"Chevrolet"},{"make":"29","make_name":"Honda"},{"make":"63","make_name":"Subaru"},{"make":"26","make_name":"Ford"},{"make":"35","make_name":"Jeep"},{"make":"21","make_name":"Dodge"},{"make":"43","make_name":"Maserati"},{"make":"49","make_name":"Nissan"},{"make":"36","make_name":"Kia"},{"make":"12","make_name":"Buick"},{"make":"5","make_name":"Audi"},{"make":"45","make_name":"Mercedes-Benz"}]